Seleccionar página

MOCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS COLONIAS DE GATOS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

 

MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LES COLÒNIES DE GATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

Carmen Reina presenta aquesta moció per al pròxim ple de la corporació del 8 d’abril de el 2019.

Vivim en una societat moderna, democràtica, culta i sensible, que incorpora entre els seus objectius bàsics i prioritaris, la defensa d’aquells col·lectius especialment febles o fràgils, i que els animals, com a éssers sensibles al dolor i al sofriment físic i psíquic, amb el dret natural a viure d’acord amb les seves característiques biològiques, han de ser especialment defensats i protegits pel conjunt de la societat i per les pròpies institucions. En la mesura que els éssers humans podem fer judici de valor sobre els nostres actes, estem obligats moralment a tractar d’evitar el dolor dels altres, sigui humà o no. Entenent, que és obligació i responsabilitat de les institucions fomentar els valors de respecte cap a la natura i els éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves vessants, l’educació basada en el respecte i la convivència amb el nostre entorn. És imprescindible sumar esforços i energies, i treballar conjuntament pel benestar animal i la defensa dels seus drets, per actuar realment com una societat ètica i avançada.

Tradicionalment, els ajuntaments han entès les polítiques de protecció animal com temes residuals, a l’empara dels múltiples preceptes legals establerts en les lleis competencials. Les seves actuacions consistien, i en alguns casos, segueixen consistint, exclusivament en recollir animals abandonats, concentrar-los en gosseres per al seu rescat o adopció en alguns casos, i sacrifici o eutanàsia a la resta. En el cas dels gats, eren considerats com a plagues, i es procedia a l’extermini massiu dels mateixos. Afortunadament la societat està avançant i les administracions estan canviant substancialment en els últims anys la forma d’entendre la protecció animal.

La Declaració Universal dels Drets de l’Animal, Tractats internacionals ratificats per Espanya i els reglaments i directives comunitàries en protecció animal han contribuït a la necessitat d’establir polítiques eficaces de protecció animal. La legislació europea i l’espanyola estan evolucionant mica en mica en la filosofia de la Declaració Universal dels Drets dels Animals, aprovada per la UNESCO, el 27 d’octubre de 1978, i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, en el sentit que els animals són éssers vius sensibles que tenen uns drets que l’espècie humana ha de respectar. El Tractat de Funcionament de la Unió Europea, fet a Lisboa el 13 de desembre de 2007 (en vigor des de l’1 de desembre de 2009) en el seu article 13, exigeix ​​als estats membres de la UE tenir en compte les exigències en matèria de benestar dels animals com a éssers sensibles. De la mateixa manera i en la mateixa línia, cal destacar l’última reforma del Codi Penal espanyol pel que fa als tipus delictius sobre maltractament animal (Llei Orgànica 1/2015, de 30 es març per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre delCodi Penal), que si bé poden considerar-se insuficients, apunten ja cap a un canvi del  «sentir» de la societat espanyola davant la crueltat animal.

Les colònies de gats assilvestrats o colònies felines es defineixen com a agrupacions de gats d’origen domèstic que, perduts o abandonats pels seus amos, s’han adaptat a viure en llibertat, i altres, que procedeixen de progenitors assilvestrats i, per tant, nascuts fora de qualsevol contacte humà. Viuen en comunitat, formant colònies al voltant d’una font d’alimentació i protecció.

Som coneixedors que la convivència entre persones i gats de carrer no sempre és fàcil i, de vegades, es generen conflictes, però creiem que l’eutanàsia, l’abandó a la seva sort d’aquests éssers vius sense possibilitat d’alimentació o deixant que es reprodueixin incontroladament, mai pot ser un mètode de control de gats de carrer, considerant que aquestes accions no són gens adequades en un municipi amb mentalitat avançada com el nostre. Els gats no són un problema sinó un element de les nostres ciutats.

Per a una correcta funcionalitat de colònies de gats controlades, l’únic mètode efectiu i ètic de les colònies felines i recomanat per l’OMS, que ofereix la millor solució, són els programes (CES) captura, esterilització i devolució dels animals a la colònia original. Aquesta opció permet eliminar les possibles molèsties produïdes per les colònies de gats. Una colònia de gats controlada implica molts beneficis per a la zona on es troba, i per tant evita les molèsties al veïnat. Aquests beneficis són:

  • Afavoreix el control de les rates a la zona.
  • Desapareixen les olors, baralles i crits propis de les èpoques de zel.
  • Control de la natalitat i per tant evitar l’augment del nombre de gats de la colònia mitjançant l’esterilització de gats / es ( degut a l´abandonament )
  • Els gats estan sans i controlats per les associacions protectores i els voluntaris.
  • La tasca del voluntariat que controla i visita diariament les colònies permet mantenir la zona d’alimentació neta.

La causa principal de l’augment de gats a les colònies es deu principalment a l’abandonament al carrer del gat domèstic no desitjat, animals possiblement no esterilitzats i no que no poden ser identificats per no tenir xip. El treball de voluntaris i associacions que actualment tenen cura de les colònies és clau a la nostra ciutat, però ells necessiten els recursos econòmics de l’Ajuntament i una protecció reconeguda per aquesta activitat per tal d’evitar conflictes amb veïns que no estan a favor d’ella. És important destacar que actualment al nostre municipi ja existeixen voluntaris que tenen cura d’algunes de les colònies, col·laborant altruista i desinteressadament per controlar la població i millorar la salubritat de les mateixes, evitant a més les possibles molèsties veïnals. Creiem fermament que l’Ajuntament s´hauria d´implicar més en aquest assumpte i assegurar el control i bon funcionament de les colònies de gats.

Aquesta tasca, atès que el mateix voluntariat pot encarregar-se de dur a terme les actuacions pertinents, no implica imprescindiblement una despesa de personal i no requereix d’un pressupost desorbitat, sent assequible assumir-pel Consistori. A més, el pressupost necessari aniria reduint-se any rere any en tenir un control de natalitat de les colònies.

Perquè una ciutat sostenible ha d’invertir, també, en la cura dels seus animals de carrer, proposem al Ple els següents:

ACORDS:

1r- Protegir els gats de carrer de Vilanova i la Geltrú aplicant la legislació vigent sobre maltractament animal i tot el contemplat en l’Ordenança Municipal per a la protecció d’animals de la mateixa manera que les altres categories d’animals establertes en la mateixa.

2n-  Es realitzi i documenti anualment, en la mesura del possible, un control i cens municipal de colònies felines a través dels voluntaris i Associacions, identificant els animals que les componen.

3r- Que s’estudiï la possibilitat d’establir un ajut econòmic per al control sanitari i l’alimentació estable dels gats de les colònies gestionada pels voluntaris acreditats.

4t.- Es reconegui la tasca altruista i sense ànim de lucre de les associacions protectores d’animals del nostre municipi i als voluntaris que ofereixen el seu temps per mantenir les colònies de gats en unes condicions òptimes.

5è- Es declari als gats ¨ Veïns no Humans de la Ciutat De Vilanova i la Geltrú ¨

6è- Instal·lació de plaques informatives en les colònies de gats controlades (imatge)